Jeugdvisie is dé partner voor gemeenten en samenwerkingsverbanden om te werken aan een onderwijszorgcontinuüm

In meerdere kamerbrieven staat het benoemd: we werken in Nederland aan een divers aanbod van onderwijs en zorg, een onderwijszorgcontinuüm. Of ook wel ontwikkelcontinuüm.
In een ontwikkelcontinuüm is er voor ieder kind passend aanbod beschikbaar. In een ontwikkelcontinuüm vullen alle voorzieningen elkaar aan: regulier onderwijs, speciaal onderwijs (met jeugdhulp op school), onderwijszorgarrangementen en afstandsonderwijs. En alle aanbieders en professionals werken samen volgens heldere afspraken zodat ieder kind zo snel mogelijk is voorzien van het juiste aanbod. Een ontwikkelcontinuüm biedt houvast voor gemeenten en schoolbesturen om afspraken te maken over organisatie en financiering. In meerdere opdrachten blijkt de kennis van Jeugdvisie over de organisatie van zo’n ontwikkelcontinuüm helpend om de samenwerking te verbeteren en verhelderen. De projecten laten zien op welke wijze Jeugdvisie dit doet.

Inspiratiesessies – Ozeo

Jeugdvisie verzorgt in het voorjaar van 2023 sessies met directeuren van alle scholen van schoolbestuur Ozeo in Zeeland en samenwerkingspartners. De eerste sessie leidde al tot een verzoek voor het verzorgen van een themadag voor een van de scholen in 2024.

Werken aan Zorg in Onderwijstijd - Aloysius

Vooruitlopen op een landelijke beweging waarbij zorg in het speciaal onderwijs wordt georganiseerd. Jeugdvisie doet dit samen met opdrachtgevers in meerdere regio’s.

En eigenlijk zeggen wij liever: we werken samen met onderwijs én gemeenten aan een sterker pedagogisch klimaat in scholen.

Zo zijn we gestart met gesprekken met alle scholen van het landelijk schoolbestuur Aloysius. Samen met hen verkennen we wat zij nodig hebben. Om vervolgens op zoek te gaan naar stappen die mogelijk zijn op korte termijn en lange termijn. Daarvoor gaan we samen met de directeuren of regio-directeuren van Aloysius in gesprek met Samenwerkingsverbanden en Gemeenten. Zodat er samen met hen concrete stappen kunnen worden gezet om leerlingen beter te ondersteunen in hun weg naar de volwassenheid.

Van de bestuurstafel naar een ontwikkelagenda in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas

Jeugdvisie draagt zorg voor het voorzitterschap van het bestuurlijk overleg tussen wethouders en schoolbestuurders. De afspraken die gemaakt zijn, vragen vervolgens om concrete stappen van beleid, professionals, scholen en aanbieders. Jeugdvisie verzorgt de procesbegeleiding en ondersteunt op deze manier de samenwerking tussen professionals en alle partijen ten behoeve van alle jeugdigen in deze regio.

Advisering gemeente en samenwerkingsverband in Zoetermeer

Jeugdvisie denkt op verzoek van het Samenwerkingsverband Zoetermeer mee over de aansluiting onderwijs en zorg. Er is speciale aandacht voor het vormgeven van specialistisch aanbod dat in deze regio nog ontbreekt. Kortom: onderzoeken, ontwerpen en realiseren.

Begeleiding van negen scholen in Delflanden

Op verzoek van Samenwerkingsverband VO Delflanden en de gemeente Delft verzorgen Erik en Nora de begeleiding van negen scholen op samenwerkingsvraagstukken. De vragen bleken zeer divers van deze negen unieke scholen. We ondersteunen een snel groeiend ISK, de International School Delft, twee Praktijkscholen, de scholen van het bestuur Stanislas en Christelijk Lyceum Delft. Vragen die aan bod komen zijn: hoe evalueren we pilots en ons beleid om betere dingen te doen voor leerlingen? Hoe helpen we leerlingen die nog maar net in Nederland wonen en vaak een trauma hebben? Hoe stimuleren we de ontwikkeling van jeugdigen die tijdelijk in Nederland wonen? Hoe verbeteren we de samenwerking tussen professionals. Vrijwel alle scholen hebben ambities om het aanbod op school te verrijken. We gaan veel leren over het werken aan een stevige basis. En de gemeente en het samenwerkingsverband zullen de leerpunten verwerken in hun beleid. Een uitdagend en mooi traject.

Pro Grotius College

Kunnen we de grote zorglast die mentoren en ondersteuningsprofessionals binnen het Pro Grotius College ervaren verminderen door de samenwerking tussen het praktijkonderwijs en het (preventieve) jeugdhulpdomein te verbeteren? Oplossingen worden gezocht in een leernetwerk waarin Jeugdvisie samen met professionals vanuit de school en de jeugdhulp, waaronder in elk geval met ouders en leerlingen, het Pro Grotius College, De Haagse Hogeschool, de JGZ, Delft voor elkaar, leerplicht, Delft Support, Gezonde School en de Politie zoeken naar de passende oplossing.
Website

Ruimte voor professionals

‘Ruimte voor professionals’ is een begrip dat veel gebruikt wordt. In 2014, nog voor de huidige Jeugdwet in werking trad, werd ruimte voor professionals al een van de transformatiedoelstellingen genoemd. Daarmee werd bedoeld dat, naast de transitie van wettelijke verantwoordelijkheden, er meer nodig is om de benodigde veranderingen in de jeugdhulp vorm te geven. Professionals hebben onder meer ruimte nodig om goede hulp te kunnen verlenen.  Of, zoals ook wel wordt gezegd, om te doen wat nodig is. De regio Haaglanden vroeg Jeugdvisie om in beeld te brengen wat nodig is om ruime voor professionals te creëren.  Jeugdvisie deed dit met behulp van literatuurstudie, maar vooral door in gesprek te gaan met professionals zelf.

Verbeteren samenwerking onderwijs en jeugdhulp in de regio Rotterdam Rijnmond

Jeugdvisie inspireert, adviseert en begeleidt onderwijs en jeugdhulp in de regio Rotterdam Rijnmond voor een betere samenwerking onderwijs en jeugdhulp. Dit doet Jeugdvisie in opdracht van Koers VO. Jeugdvisie leverde een bijdrage aan het Ondersteuningsplan.
Ondersteuningsplan

In beeld brengen samenwerking scholen en professionals te Alphen aan den Rijn

Jeugdvisie brengt voor een aantal scholen in kaart wat volgens scholen en professionals nodig is om de praktijk rondom de jeugdige en gezin te versterken en thuiszitten te voorkomen. Jeugdvisie gebruikt hiervoor verschillende werkvormen en een online vragenlijst. Dit wordt gedaan voor enkele scholen in het regulier basisonderwijs, regulier voortgezet onderwijs en een school voor gespecialiseerd onderwijs.

Werken aan combinaties van speciaal onderwijs en specialistische zorg

Zuid-Kennemerland, IJmond, januari 2021 - heden
Werken aan scholen waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  Waar speciaal onderwijs en specialistische jeugdhulp hand in hand gaan. Dit doet Jeugdvisie met kennis van de ervaringen elders en landelijke onderzoeken. En tegelijkertijd verbindt Jeugdvisie dit aan de dagelijkse praktijk. Door samen met scholen in gesprek te gaan over wat nodig is om de school te maken tot de plek waar iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. En de input vertaalt Jeugdvisie naar acties voor het gemeentelijk (inkoop)beleid en onderwijsbeleid.

Bestuurlijke afspraken voor de dagelijkse praktijk

Wat is er nu mooier om op weg naar een nieuw beleid te starten met ‘inspiratiesessies’? Sessies over het belang van ‘netwerksamenwerking’ tussen professionals rondom een kind, over de enorme kansen en de valkuilen bij het integreren van jeugdhulp in onderwijs, over samen werken aan goede basisvoorzieningen en elkaar blijven versterken als de leerling thuiszit… Om vervolgens het enthousiasme wat ontstaat vast te houden op weg naar de bestuurstafel. Op weg naar een mooie lijst handtekeningen van wethouders en onderwijsbestuurders onder nieuw beleid!

Jeugdvisie heeft inmiddels meerdere regio’s begeleid om nieuwe bestuurlijke afspraken te maken, bijvoorbeeld Roosendaal en omgeving, Holland Rijnland, Midden-Holland en Rotterdam Rijnmond.

Werken aan eigen-wijs onderwijs

Leo Kanner Onderwijsgroep, november 2020 – heden
Aan de zijde staan van een schoolbestuur dat werkt aan onderwijs op basis van ‘eigen-(wijs)heid’.
Onderwijs aan kinderen thuis, onderwijs op zorgboerderijen… Dat is turbulent, spannend en vraagt om vasthoudendheid, durf en zorgvuldigheid tegelijk. Want voor je het weet struikel je over de wetgeving. Maar dat weerhoudt niemand ervan om door te blijven gaan…. Want elk kind moet zich kunnen ontplooien, waar dan ook!

Leo Kanner Onderwijsgroep

En wat kunnen we nu echt doen voor thuiszitters?

Projectleider voor een driejarig traject in opdracht van 14 gemeenten en 3 samenwerkingsverbanden, 2018 – 2021
Kinderen die niet naar school gaan omdat het passend onderwijs hen niet past… Dat kan toch niet? Of toch wel? Met professionals, beleidsmakers en bestuurders doken we in de huidige praktijk en de krochten van het onderwijs- en jeugdbeleid. En ontdekten dat we een onderwijszorgcontinuüm nodig hebben: voor alle kinderen een plek is om zich optimaal en veilig te ontwikkelen. Zo’n mooi streven, dat het inmiddels terecht is gekomen in een kamerbrief!
Hoe je zo’n continuüm ontwerpt en realiseert? Kijk maar even bij de Holland Rijnland Methode:

Holland-Rijnland methode

Training voor professionals in onderwijs en jeugdhulp

Onderwijs- en jeugdhulpprofessionals inzicht bieden in elkaars wereld. Samen een nieuwe taal leren spreken om ‘integraal ondersteuning te kunnen arrangeren’. Waarin begrip en vertrouwen zorgen voor een netwerk van samenwerking rondom kinderen. Maar… Jeugdvisie traint pas nadat dit is voorbereid met samenwerkingsverbanden en gemeenten. Want zij moeten tijd en ruimte geven aan professionals.
Jeugdvisie verzorgde trainingen in IJmond, Amsterdam, Rotterdam.

Voorbeeld training

Informatie- en inspiratiesessies voor bestuurders en beleidsmedewerkers in onderwijs en gemeenten

In één sessie inzicht in de meest relevante wetgeving voor onderwijs en jeugdhulp? Of specifiek de wetgeving rondom onderwijs op zorglocaties, variawet enzo? Of eindelijk antwoord op de vraag hoe het zit met de afbakening tussen onderwijs en jeugdhulp? Weten wat inclusief onderwijs, leerrecht, en de kamerbrieven vragen van gemeenten, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden? Of wat er in al die onderzoeken staat van Berenschot, AEF, NRO, DSP, ….. maar geen tijd om het te lezen? Jeugdvisie weet het!
Jeugdvisie verzorgde sessies in Utrecht, Brabant, Holland-Rijnland, regio Rotterdam.

contact

hanneke@jeugdvisie.nl
06 40817200

Jeugdvisie bv
Coolsingel 104
3011 AG Rotterdam
KvK: 89 39 62 94
BTW: NL 864 96 98 55 B01